Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności call/contact center w Polsce

Opublikowane przez: Polskie Forum Call Center
Kategoria: Prawo

Wspominaliśmy już w poprzednim artykule, które przepisy prawa mają zastosowanie w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Zasygnowaliśmy również, że polskie prawo przewiduje możliwość prowadzenia biznesu w kilku formach organizacyjno-prawnych.

Podkreślić jednak należy, że wśród dostępnych w Polsce form działalności gospodarczej istnieją istotne różnice, które należy uwzględnić dokonując wyboru jednej z nich. Wspomniane odmienności dotyczą przede wszystkim zasad ich zakładania i bieżącego funkcjonowania, formalności i kosztów z tym związanych, odpowiedzialności za zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, zasad i form opodatkowania oraz form prowadzenia księgowości. Ważne aby przywołane odrębności uwzględnić na etapie poprzedzającym podjęcie decyzji o formie prowadzenia działalności gospodarczej.

Chcąc ułatwić Państwu dokonanie wyboru, w niniejszym i kolejnych postach przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące prawnie dopuszczalnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Przedstawiane informacje będą się w szczególności odnosiły do działalności  polegającej na świadczeniu usług w szerokorozumianej branży call center.

Rzeczone informacje będą dotyczyły w szczególności do:

  • podstaw prawnych regulujących daną formę działalności gospodarczej;
  • zasad rozpoczynania prowadzenia działalności gospodarczej w danej formie oraz formalności i kosztów z tym związanych;
  • kluczowych obowiązków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w określonej formie;
  • zasad ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  • podstawowych kwestii podatkowych i rachunkowych.

Przepisy prawa polskiego dopuszczają możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w następujących formach:

  • „indywidualna działalność gospodarcza”;
  • spółka cywilna;
  • spółka handlowa: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

Zanim jednak, przejdziemy do bliższego przedstawiania każdej z wymienionych powyżej form prowadzenia działalności gospodarczej, wskazać należy czym w ogóle jest działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów prawa.

Definicja legalna działalności gospodarczej zawarta jest w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.). Zgodnie z art. 2 tej ustawy, działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Z przytoczonej powyżej definicji wynika jednoznacznie, że określoną działalność możemy traktować jako działalność gospodarczą dopiero wtedy gdy ma ona charakter zarobkowy oraz wykonywania jest w sposób zorganizowany i ciągły.

Już pobieżna analiza przywołanego przepisu pozwala na stwierdzenie, że działalność polegająca na świadczeniu usług call center (działalność usługowa), przy spełnieniu przesłanki zorganizowania i ciągłości, stanowi działalność gospodarczą.

Co równie ważne, w Polsce co do zasady, każdy – na równych prawach – ma prawo podjąć działalność gospodarczą według własnego wyboru. Oczywiście od przytoczonej zasady swobody podejmowania działalności gospodarczej, przepisy przewidują kilka istotnych wyjątków. Najważniejszymi z nich są ograniczenia o charakterze przedmiotowym przejawiające się w obowiązku uzyskania przez przedsiębiorcę uprzedniej decyzji administracyjnej, uprawniającej do podjęcia danej działalności: koncesji, zezwolenia, licencji lub zgody. Innego rodzaju wyjątkiem od zasady swobody działalności gospodarczej jest działalność regulowana – przedsiębiorca chcący wykonywać określoną w przepisach działalność zobligowany jest do spełnienia wszystkich wymagań przewidzianych dla tej działalności oraz uzyskać wpis w rejestrze działalności regulowanej.

Powyższe uwagi miały na celu wyłącznie zasygnalizowanie istnienia ustawowych ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej. Z uwagi na fakt, że działalność polegająca na świadczeniu usług call center nie wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia, licencji lub zgody, temat ten nie będzie rozwijany w kolejnych wpisach.

A w następnym poście, przedstawimy informacje dotyczące indywidualnej działalności gospodarczej, wskazując wady i zalety tej formy prowadzenia biznesu.

Autor: Dominik Sęczkowski